06* سلسلهء جنون

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

هفت سین

//////////////////////////////////

06* سلسلهء جنون

http://ye2st.persianblog.ir/

چـه کنم ای مـاه تـابـان
زغمت درشام هجـران

چه کنم زغمت چـون سازم
شده بسته رهِ پروازم

*********
چه شود بـه بَرم بازآیـی
پر و بالِ دلم بگشایـی

شب همه شب در تاب و تبم
آمده بی تو جان به لبم

*********
مهرت به جانم زد شرر ؛ شد شعله ور درونم
چون حلقه حلقه زلـفِ تو سلسله جنونم

ز ازل بــر عشـقت زادم
ز فـراقت در فـریـادم

*********
تـو بیـا ای یـار دیـریــن
بـه برم چون جان شیرین

مده چـون زلفت بـر بـادم
بـه هوای تو چون فرهادم

*********
شب همه شب شد نغمه گری
کـار ِ مـن و مرغ سحری

مهرت به جانم زد شرر ؛ شد شعله ور درونم
چون حلقه حلقه زلـفِ تو سلسله جنونم

*********
نه صبوری در دل مارا نـه پیـامی از تـو یـارا
شده دل پابست مویت نرود به رهی جز کویت
چه شود از روی یاری ز دل تنگـم یـاد آری
درشب هجران ماهِ منی لیـلیِ مجنون خواهِ منی
مهرت به جانم زد شرر ؛ شد شعله ور درونم
چون حلقه حلقه زلـفِ تو سلسله جنونم

*********
چـه کنم ای مـاه تـابـان زغمت درشام هجـران
چه کنم زغمت چـون سازم شده بسته رهِ پروازم
چه شود بـه بَرم بازآیـی پر و بالِ دلم بگشایـی
شب همه شب در تاب وتبم آمده بی تو جان به لبم
مهرت به جانم زد شرر ؛ شد شعله ور درونم
چون حلقه حلقه زلـفِ تو سلسله جنونم

 

/ 0 نظر / 16 بازدید