15* ملکا ذکر تو گویم

 

متن آهنگها > آهنگهای ایرانی > آهنگهای سنتی و پاپ > محمد اصفهانی>

النور

//////////////////////////////////

15* ملکا ذکر تو گویم

http://ye2st.persianblog.ir/

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که توام راه نمایی


*********

همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم
همه توحید تو گویم که به توحید سزاییتو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمینتوان وصف تو گفتن که تو در وصف نگنجی
نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی


*********

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی
نروم جز به همان ره که تو ام راه نمایی

/ 0 نظر / 18 بازدید